1 comment

  1. மரணத்தோடு தொடர்புடைய பல தவறான சிந்தனைகளை அலாஹ் உங்கள் மூலமாக எமக்கு கற்று தந்துள்ளான். alhamdhulillah…. உங்களின் இந்த புனித சேவைதடை இன்றி thodara வல்லவன் ரஹ்மான் அருள் செய்யட்டும்..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *