வரையறுக்கப்பட்ட மனித அறிவும், அனைத்தையும் அறிந்த இறை வஹியும்

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *