இலங்கை, இந்தியாவில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ள “தலாக்” ஒரு தெளிவு

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *