இஸ்லாத்தில் தோன்றிய வழிகெட்ட அமைப்புகளும் நவீன சிந்தனைகளும்

Related Posts

3 thoughts on “இஸ்லாத்தில் தோன்றிய வழிகெட்ட அமைப்புகளும் நவீன சிந்தனைகளும்

  1. naai kuraiththaal bathilukku thiruppi naamalum thaniyaaha kuraippathu maarkam(islam) illaye alahana murayil paasi piratchinayai theerpathu thaane islam kaattith thantha alahaana theerppu br.

Leave a Reply to naushad ulapane Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *