வெற்றிக்கான அடிப்படைகள், குர் ஆனும் சுன்னாவும் தான்

1 comment

  1. அருமையான ஜும்மாஹ் பிரசங்கம்.ஜசக்கல்லாஹ் ஹைர்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *