வரையறுக்கப்பட்ட மனித அறிவும், அனைத்தையும் அறிந்த இறை வஹியும்

Related Posts

One thought on “வரையறுக்கப்பட்ட மனித அறிவும், அனைத்தையும் அறிந்த இறை வஹியும்

Leave a Reply to Citi?i mult mai mult Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *