பிறைத் தீர்மானமும் ஜாம்இய்யதுல் உலமாவின் தீர்ப்பும்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *