இஸ்லாத்திற்கு எதிரான விமர்சனம்! முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் ஆடை முறை! மேலும் முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் அபாயா என்ற ஆடையானது பெண் சமூகத்தின்  முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்கின்றது. என்ற ஒரு விமர்சனமும் முன்வைக்கப்படுகின்றது. இது

Read More

இஸ்லாத்திற்கு எதிரான விமர்சனம்! முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் ஆடை முறை! வீடியோவைப் பார்க்க இங்கே தட்டவும் click இன்று உலகில் குறிப்பாக இலங்கையில் அதிகம் விமர்சிக்கப்படும் ஒரு விடையமாக முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் அபாயா,

Read More